ust5.jpg
 
 

Gkhan Demirer > Türkçe > Galeri > DiðerDiðer

Fotoðrafçýlýðýmda deðiþik malzeme ve teknikler denemesini seviyorum; ya da severdim! Vaktiyle renkli saydam ve siyah beyaz  çalýþmalarýmýn yanýnda, kýzýl ötesi fotoðraf, tonlamalar, solarizasyon denemeleri de yaptým. Ne var ki þimdi o çalýþmalarý özgün halleri ile web’e taþýdýðýnýzda, fotoðrafa dijital görüntüleme ile baþlamýþ geniþ bir kitle, artýk bu görüntüleri, her durumda basit birer yazýlým numarasý sanýyor. O nedenle bu bölümdeki çalýþmalar kýsmen, vaktiyle tarafýmdan konvansiyonel olarak kotarýlmýþ dahi olsalar, -yeni izleyicileri haksýz çýkarmamak adýna! Photoshop ile yapýlmýþ –remix- ler!

Haydi kendimize aðlamayý býrakalým, dakikada 4 fotoðraf yüklenilen fotoðraf sitelerinin müdavimlerinin önemli bir bölümü, Jery Uelsmann’ýn o muhteþem montajlarýný bile görseler, “Photoshop teþhisi” koymuyorlar mý?
BirzamanlarKayakoyde.jpgImrozdaMezarlik.jpgKucular.jpg
AntikTapinak.jpgBirzamanlarGolbasinda1993.jpgKaraagacIstasyonununYalnizTreni1.jpg
KapadokyadaGolgem.jpgYagmurdaKavaklar.jpgyolda5.jpg
YolunKiyisinda.jpgYolunKiyisinda2.jpgYolunKiyisinda3.jpg
1993.jpgEskiEv1.jpgKapiAraligindan1989.jpg
Kalkan1996.jpgKapadokyaPencere.jpgKastamonuSaatKulesi.jpgnceki Sayfaya Geri Dn Yazdrlabilir Sayfa Gkhan Demirer - Her Hakk Sakldr.
sergi1icon